BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/767,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
2020-09-21, 14:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Środkowozachodni Oddział Terenowy
z siedzibą w Łodzi
OŁO-260-1(21)/2009/KK
Łódź, dnia 4 marca 2009 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Środkowozachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi, dokonano wyboru Wykonawcy:

BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 28, z ceną ofertową brutto w kwocie 4 531, 08 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych osiem groszy).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zaoferowana cena brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

Poniżej w tabeli przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
 

Zbiorcze zestawienie Wykonawców:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto Cena 100% Ilość punktów
1. BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SPÓŁKA JAWNA ul. Brukowa 289 1-341 Łódź
4 531,08 zł
100 pkt
2. APIS W. Kaźmierczak ul. M. Kopernika 18 95-050 Konstantynów Łódzki
5 045,20 zł
90 pkt

 

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi

dr inż. Leszek Szczygieł
/podpis nieczytelny/

Metadane

Data publikacji : 04.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony