BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/766,Ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html
2020-08-09, 01:30

Ogłoszenie o zawarciu umowy


URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
BIURO OBSŁUGI URZĘDU
BO – 260-1(13)/2009
Warszawa, dnia 28 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:
Tomasz Jakubowski
Tel. 022 661-62-28
e-mail : tomasz.jakubowski@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu w latach 2009-2001 do sieci teleinformatycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie i dziewięciu Oddziałach Terenowych mających swoje siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.
Kod zamówienia: usługi dostępu do sieci teleinformatycznej ; kod CPV – 32412110-8

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późń. zm.). Wybór dostawcy usługi dostępu do sicie teleinformatycznej przy wykorzystaniu trybu podstawowego określonego w ustawie Pzp jest z obiektywnych przyczyn technicznych niemożliwy z uwagi na fakt, iż Urząd Regulacji Energetyki korzysta z pomieszczeń biurowych wynajmowanych na wolnym rynku od dziesięciu różnych podmiotów.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Crwowley Data Poland Sp. z o.o. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Koordynator Biura Obsługi Urzędu
Zbigniew Bidziński

Metadane

Data publikacji : 30.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony