Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 12 grudnia 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
DYREKTOR GENERALNY  
   
BO – 260 –5(22) 2008  
   

                    

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego  przedmiotem zamówienia jest publikacja dwumiesięcznika „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki na lata 2009 i 2010 dokonano wyboru Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne „GRYF” Spółka Akcyjna   z ceną ofertową brutto  199 982,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa zł).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zaoferowana w ofercie cena jest ceną najniższą.

Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych tabelę podając nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen ofertowych brutto.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto
1. Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 01-252 Warszawa,
ul. Pyrzyce 20
247 562,00 zł
2. Drukarni Offsetowa ATU 04-495 Warszawa
ul. Działyńczyków  21/21A
296 255,04 zł
3. Pracownia C&C 0001-689 Warszawa
ul. Marka Hłaski 10 a
262 788,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Papiernicze „ARSGRAF” Sp. z o. o 96-300 Żyrardów
ul. Jaktorowska 40
306 151,20 zł
5. Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Poligraficzne GRYF 06-400 Ciechanów,
ul. Sienkiewicza 51
199 982,00 zł

 

Metadane

Data publikacji: 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry