BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/759,Rezerwacja-sprzedaz-i-sukcesywna-dostawa-biletow-lotniczych-na-przewozy-pasazers.html
2020-10-25, 12:01

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki , ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6616155, fax. 022 6616177.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ure.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych związanych z realizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. Bilety o których mowa powyżej mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego na adres 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64. Zamawiający najczęściej będzie realizował podrożę zagraniczne do krajów europejskich , przy czym około dwie trzecie podróży będzie realizowanych na trasie Warszawa- Bruksela. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu biletów na kwotę 220 000 zł netto..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, b) warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; powyższe dokumenty muszą byc wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy dokument musi być wystawiony z zachowaniem termonów, o których mowa w ust.2. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1-3 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik Nr 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dodatkowego oświadczenia w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę wzoru formularza oferty stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ. 7. Wykonawcy występujący wspólnie musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ure.gov.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Regulacji Energetyki, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metadane

Data publikacji : 09.10.2008
Data modyfikacji : 09.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony