Nawigacja

Informacja o unieważnieniu postępowania

Warszawa, dnia 8 września 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Dyrektor Generalny  
   
BO -260-2(28)/2008
 
   
 

Na podstawie art. 93 ust. 3 w związku z ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

zawiadamiam o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem była
rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

 
UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki (zwany dalej Zamawiającym”), wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego narezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego. Ceną ofertową była cena (opłata)za wystawienie jednego biletu lotniczego na warunkach określonych w SIWZ.

Do przetargu przystąpiło siedmiu wykonawców: Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ptasia 2, Furnel Travel Internartional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 3, Business Travel Club Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie, ul. Biała3,OlimAir z siedzibą Warszawie, ul. Rzymowskiego 34, First Clas S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska5, Delta Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18 i TAU Agencja Turystyczna Sp. z o.oz siedziba w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 16.

W przetargu tym jeden z wykonawców - Polish Travel Quo Vadis złożył ofertę z ceną ofertową 0 zł,trzech wykonawców (w tym Furnel Travel Internartional Sp. z o.o.) złożyło oferty z cenąofertową 0,01 zł. Pozostałych trzech wykonawców zaproponowało ceny: 9 zł 9,90 zł i 40 zł

W dniu 12 sierpnia 2008 r. dokonano otwarcia ofert, zaś w dniu 19 sierpnia 2008 r. - wyborunajkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. O wyniku przetargu zawiadomiono wykonawców pismami z dnia 19 sierpnia 2008 r.

W dniu 28 sierpnia 2008 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynął protest Furnel Travel Internartional Sp. z o.o.na czynność Zamawiającego polegającą na zaniechaniu wykluczenia i odrzucenia oferty Polish Travel Quo Vadis Sp.z o.o. W proteście zarzucono oferciePolish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. zawierającej cenę 0 zł niezgodność z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Wobec powyższego Furnel Travel International Sp. z o.o. domaga się:

1) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,

2) odrzucenia ofertyPolish Travel Quo Vadis Sp.z o.o.

3) powtórzenia czynności wyborunajkorzystniejszej oferty.

Dokonując analizy szczegółowych zarzutów podniesionych w proteście stwierdzono, co następuje.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „upzp”), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie rażąco niska cena to cena znacząco odbiegająca od cen rynkowych wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez wykonawcę, cena wręcz nierealna[1]. Jest to także cena wyraźnie niższa od pozostałych zaoferowanych cenlub od szacunkowej wartości zamówienia[2]. W przedmiotowym postępowaniu proponowana przez wybranego Wykonawcę cena 0 zł za usługę wystawienia biletuistotnie wskazuje na możliwość realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Jednakże ten sam zarzut oferowania rażąco niskiej ceny można postawić również Wykonawcom oferującym za tę samą usługę cenę0,01 zł. Nadto, wobec trzech ofert o tej samej „symbolicznej” cenie 0,01 zł nie sposób stwierdzić, że cena 0 zł znacząco od tych cen obiega. Zatem uwzględnienie protestupoprzez odrzucenie oferty PolishTravel Quo Vadis Sp.z o.o. iponowne przeprowadzenie czynności wyboru ofert nie pozwoli na skuteczny wybór oferty wobec zaoferowania tej samej rażąco niskiej ceny przeztrzech innych Wykonawców.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Za taką wadę należyuznaćokoliczność dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy(art. 89 ust.1 pkt 4) poprzez wybór oferty z rażąco niską ceną przy równoczesnym zaniechaniu czynności, o których mowa w art. 90 ust.1 upzp,(tj. wystąpienia do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień co do elementów mających wpływ na wysokość ceny), co skutkuje nieważnością umowyzgodnie z art. 146 ust.1 pkt 5 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, postępowanie w przedmiotowej sprawie należało unieważnić.


Otrzymują: Dyrektor Generalny
  Stanisława Zwijacz-Niemiec
   
   

 1. Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o
  ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa
 2. Delta Tour Sp. z o.o.
  ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa
 3. First Class S.A.
  ul. Nowowiejska 5, 00-843 Warszawa
 4. OlimpAir
  ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
 5. Business Travel Club Sp. z o.o
  ul. Biała 3, 00-895 Warszawa
 6. Furnel Travel Internatoinal Sp. z o.o
  ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa
 7. TAU Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
  Plac Trzech Krzyży 16.


[1] Por. wyroki KIO z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 36/07, z 28 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 123/08, z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 257/08; KIO/UZP 258/08 orazz dnia 11 kwietnia
2008 r., sygn. akt KIO/UZP 273/08

[2] Por. wyrok KIO z dnia 17 marca 2008 r. sygn. akt KIO/UZp 193/08

Metadane

Data publikacji: 09.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry