BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/756,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
2020-10-26, 08:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
DYREKTOR BIURA OBSŁUGI URZĘDU
 
   
BO – 260 2(20)/2008  
   
                     
   

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego  przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż  i dostawa biletów lotniczych na przewozy zagraniczne pasażerskie dla pracowników    Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 r., dokonano wyboru Wykonawcy:

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Ptasia 2 z ceną brutto (opłatą) za wystawienie jednego międzynarodowego biletu lotniczego w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych).

            Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                        Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych tabelę podając nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z podaniem ceny ( opłaty) za wystawienie jednego międzynarodowego biletu lotniczego.

 

Zbiorcze zestawienie Wykonawców:

 
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena(opłata)-brutto
1.
„Delta Tour” Sp. z o.o.

00-73 Warszawa,
ul. Czerska 18

40,00 zł
2.
Polish Travel Quo Vadis

00-138 Warszawa
ul. Ptasia 2

0,00 zł
3.

Business Travel Club Sp. z o.o.

00-895 Warszawa
ul. Biała 3

9,00 zł
4.

OlimpAir

02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 34

0.01 zł
5.

First Class S.A.

00-843 Warszawa
ul. Nowogrodzka 5

0.01. zł
6.

Furnel Travel International

00-367 Warszawa
ul. Kopernika 3

0,01 zł
7.

TAU Agencja Turystyczna

00-499 Warszawa
Ul. Pl. Trzech Krzyży 16

9,90 zł

 

Metadane

Data publikacji : 21.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Gołoś
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Gołoś Wydział Informatyki

Opcje strony