BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/753,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
2020-08-15, 10:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia  4 czerwca 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Południowo-Zachodni Oddział Terenowy  
z siedzibą we Wrocławiu
 

OWR-231-2/2008/MGB

 
   

   

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Południowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby OT URE we Wrocławiu, dokonano wyboru Wykonawcy:

CELTA Andrzej Migdał, Małgorzata Usiatycka Sp. Jawna we Wrocławiu, ul. Krakowska 29 d, z ceną ofertową brutto 2.258,57 zł (słownie: dwa   tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem 57/100 zł).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, tabelę podając nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców wraz z porównaniem cen i oceną ofert.

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena netto
Cena brutto
Liczba
punktów
1. ERIE Marcinkiewicz
Sp. jawna
ul. Slężna 116
53-111 Wrocław
2.018,44
2.462,49
1 pkt
2. PRYZMAT Sp. Z o.o.   ul. Ostrowskiego 15
53-238 Wrocław
1.998,40
2.438,05
2 pkt
3. CELTA Andrzej Migdał, Małgorzata Usiatycka Sp. jawna ul. Krakowska 29 d
50-424 Wrocław
1.851,29
2.258,57
3 pkt

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

  Dyrektor
  Południowo-zachodniego
  Oddziału Terenowego
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z siedzibą we Wrocławiu
  /-/
  dr Jadwiga Gogolewska

Metadane

Data publikacji : 30.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony