Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 4 marca 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OGD- 260-1(12)2007/2008  
   

 


Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Małgorzata Ozdarska
Tel. 058 340 90 02

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Północnego   Oddziału Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 20.

 Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

„ADOS” Wiesław Mićko,  80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3.

              

  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Monika Bronkau - Ługowska

Metadane

Data publikacji : 06.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry