BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/750,Ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html
2020-08-15, 10:30

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 22 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OGD – 260 - 1(12)/2007/2008  
   


Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 022 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Małgorzata Ozdarska
Tel. 058 - 340 – 90 - 02

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku, ul. Jana Pawła II 20

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

 „ADOS” Wiesław Mićko, 80-460 Gdańsk , Al. Pilotów 3.

 

 

Dyrektor

 

Biura Obsługi Urzędu

 

/-/

 

Bogdan Agnieszczak

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2008
Data modyfikacji : 28.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony