Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO –  2601(21)/2008/WL  
   

 

            N podstawie  art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Chłodna 64, dokonano wyboru Wykonawcy;

A. Kędzierski, S. Zalas ARIAN Spółka Jawna w Warszawie, ul. Światowa 12, z ceną ofertową brutto w kwocie 14 480,18 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt 18/100 zł).

            Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą

             Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust. 1pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tabelę podając nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców wraz z porównaniem cen i ocena ofert.

L.p Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena netto
Cena brutto
Liczba punktów

1.

MIDI Krzysztof Musiałowski 02-455 Warszawa
ul. Mikołajska 43
12 136,18 zł
14 806,13 zł

1 pkt

2.

HABAS Małgorzata Habas 02-386 Warszawa
ul. Usypiskowa 2
11 927,22 zł
14 551,18 zł

2 pkt

3.

ARIAN Spółka Jawna A. Kędzierski, S. Zalas 02-229 Warszawa
ul. Światowa 12
11 869,00 zł
14 480,18 zł

3 pkt  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Bogdan Agnieszczak

Metadane

Data publikacji : 27.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry