Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lublin, dnia 28 stycznia 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  

 
OLB-260-1(22)/2007/2008/MF  
   

   


Na podstawie art. 92 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, dokonano wyboru Wykonawcy:

Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, z ceną ofertową brutto w kwocie 2220,56 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia 56/100 zł).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

Poniżej w tabeli przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty - wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto
Cena brutto
Liczba punktów
1. „DALIMEX” Sp. z o.o. ul. Obywatelska 4 20-092 Lublin 1824,39 zł
2225,76 zł
1 punkt
2. Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin 1820,13 zł
2220,56 zł
2 punkty

 


  DYREKTOR
  Wschodniego Oddziału Terenowego
  Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
  w Lublinie
  Waldemar Dudziak 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2008
Data modyfikacji : 01.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry