Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy


Warszawa, dnia 30 maja 2007 r.

                   
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
          Biuro Obsługi Urzędu

       BO – 260-5(20)/2007/WL


Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner
Tel. 0 22 661 61 68
e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4.

Kod zamówienia: usługi sprzątania biur; kod CPV – 74750000-1.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.). Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa brutto, stanowiąca koszt wykonania 1 m 2 usługi wymienionej w części I ust. 1, 2, 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

DORMA Sprzątanie wnętrz Dorota Mariańska, 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 9/39.
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
/-/

Bogdan Agnieszczek
 

Metadane

Data publikacji: 31.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator URE

Opcje strony

do góry