Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 18 maja 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu

BO –260 - 4(23)/2007/WL

 
 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźń. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest wykonanie 5 kolejnych książek z serii wydawniczej „Biblioteka Regulatora”, dokonano wyboru Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne „GRYF Spółka Akcyjna, 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 51/20 z całkowitą ceną ofertową brutto w kwocie 94 794,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł) obejmującą: przygotowanie offsetowe do druku, druk i kolportaż 5 książek z serii wydawniczej „Biblioteka Regulatora” w nakładzie 2 000 egzemplarzy.

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana całkowita cena ofertowa, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w wykazie asortymentowym do formularza ofertowego jest ceną najniższą.

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/

Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji: 18.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry