BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/731,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
2021-05-13, 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu
BO –260-5(18)/2007/WL  
 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźń. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4 dokonano wyboru Wykonawcy:

DORMA Sprzątanie wnętrz Dorota Mariańska , 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 9/39 z ceną ofertową brutto z w kwocie 5,40 zł/m2 (słownie: pięć 40/100 zł/m2).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca koszt wykonania 1 m2 usługi wymienionej w części I ust. 1, 2, 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest ceną najniższą.

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/

Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji: 10.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony