Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 6 grudnia 2006 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

 BO – 260 7(15)/2006

 
 


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę prasy i wydawnictw specjalistycznych w 2007 r. dla Urzędu Regulacji Energetyki” dokonano wyboru Wykonawcy:

RUCH S.A. w Warszawie Oddział Warszawa, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 8/10 z ceną ofertową brutto w kwocie 56403,20 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy 20/100 zł).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest ceną najniższą.

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/

Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji: 06.12.2006
Data modyfikacji: 14.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry