Nawigacja

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania: przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej i wydawnictw specjalistycznych w 2007 roku dla Urzędu Regulacji Energetyki

Warszawa, dnia 15 listopada 2006 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu

BO –260 – 7(3)/2006

Urząd Regulacji Energetyki ogłasza przetarg nieograniczony /o wartości szacunkowej do 60 000 EURO/ na dostawę prasy krajowej i wydawnictw specjalistycznych w 2007 roku dla Urzędu Regulacji Energetyki (gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny, kod CPV-2200000-2). Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.).

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu w Warszawie, ul. Chłodna 64, pok.17, w godz. 815 –1615. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.ure.gov.pl.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2007 roku dla Urzędu Regulacji Energetyki prasy krajowej i wydawnictw specjalistycznych zgodnie z wykazami tytułów oraz ilością zamawianych egzemplarzy przedstawionymi w załącznikach A i B formularza ofertowego.

3. Zamówiona prasa i wydawnictwa specjalistyczne będą dostarczane do:

1) siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Chłodna 64,
2) siedzib oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki, tj.

a) Oddziału Centralnego URE, 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4,
b) Północnego Oddziału Terenowego URE, 80-462 Gdańsk, Al. Jana Pawła II 20,
c) Południowego Oddziału Terenowego URE, 40-198 Katowice, ul. Owocowa 6a,
d) Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE, 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 114,
e) Wschodniego Oddziału Terenowego URE, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 20,
f) Środkowozachodniego Oddziału Terenowego URE, 90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
g) Zachodniego Oddziału Terenowego URE, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1,
h) Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE, 71-617 Szczecin, ul. Żubrów 3,
i) Południowo- Zachodniego Oddziału Terenowego URE, 50-032 Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

7. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.).

8. 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia on wszystkie warunki i wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (na druku stanowiącym załącznik nr 2).
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) Dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 3 należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokument złożony w formie kserokopii musi być opatrzony klauzulą „za zgodność z oryginałem” i potwierdzony podpisem i pieczęcią Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

3) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) spowoduje, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

11. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu, pok. 6, do dnia 1 grudnia 2006 r. do godz.1200.

12. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego, pok.6.

13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Metadane

Data publikacji: 15.11.2006
Data modyfikacji: 16.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry