Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655z późń. zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki , dokonano wyboru Wykonawcy:
Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kłobucka 25 z łączną wartością zamówienia brutto w kwocie 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tabelę podając nazwę (firmy), siedzibę i adresy Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z podaniem łącznej wartości zamówienia brutto (wartość nominalna bonów towarowych wraz z podaniem z konfekcjonowaniem kopert) i liczby punktów handlowych realizujących bony towarowe w następujących miastach: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław.

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów handlowych
1. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25 180 000,00 zł 9 942

Metadane

Data publikacji : 18.03.2009
Obowiązuje od : 17.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesława Lesner
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry