Nawigacja

Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki

Numer ogłoszenia: 250608 - 2008; data zamieszczenia: 26.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 257789-2008 z dnia 2008-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych związanych z realizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji...
Termin składania ofert: 2008-10-17


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257789 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, ul. Chłodna 64, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6616155, faks 022 6616177.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych związanych z realizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Regulacji Energetyk, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Bilety o których mowa powyżej mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego na adres Warszawa - Bruksela. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu biletów na kwotę 220 000 zł netto.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 220000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11 2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FIRST CLASS SA, Warszawa, 00-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 61400.00
Oferta z najniższą ceną: 61400.00 oferta z najwyższą ceną: 63482 56
Waluta: PLN
 

Metadane

Data publikacji: 26.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry