Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 6 listopada 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
DYREKTOR GENERALNY
 
   
BO – 260 3(26)/2008  
   
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego  przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy zagraniczne pasażerskie dla pracowników    Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 r., dokonano wyboru Wykonawcy:

First Class S.A. w Warszawie, ul. Nowowiejska 5  z ceną ofertową brutto 61 400 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta zł..

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższą ofertę uznano jako najkorzystniejszą na podstawie najwyższej liczby uzyskanych punktów wg kryterium cena -100%. Łączna ilość punktów złożonych przez ww ofertę w kryterium cena – 100 pkt. Ponadto poniżej przedstawiam, stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych tabelę podając nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Cena 100%
Ilość punktów
1. OlimpAir 00-73 Warszawa,
ul. Czerska 18
35 999,00 zł Oferta odrzucona
2. ESKY Sp. z o.o. 26-600 Radom
ul.Jagielońska 8
46 816,00zł Oferta odrzucona
3. Business Travel Club Sp. z o.o. 00-895 Warszawa
ul. Biała 3
34 608,00 zł Oferta odrzucona
4. First Class S.A. 00-643 Warszawa
ul. Nowogrodzka 5
61 400,00 zł 100 pkt
5. PTH Supertour 02-306Warszawa
ul.Niemcewicza 26
46 833,00 zł Oferta odrzucona
6. Polish Travel Quo Vadis Sp. zo.o. 00-138 Warszawa
ul. Ptasia 2
37 720,00 zl Oferta odrzucona
7. Furnel Travel International 00-367 Warszawa
ul. Kopernika
63 482,56 zł 97 pkt.
 
 

 

Metadane

Data publikacji: 06.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry