BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/391,Ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html
2020-08-15, 10:33

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 12 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO –OŁO -  260-2(11)/2007/2008  
   

               

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 022 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogdan Wojno
Tel. 042 639 – 24 - 52

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Środkowozachodniego Oddziału Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi, ul. Uniwersytecka 2/4

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SPÓŁKA JAWNA , 91-341 ŁÓDŹ , ul. Brukowa 28

 

  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Bogdan Agnieszczak

Metadane

Data publikacji : 12.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony