Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 11 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OKA -  260-4(20)/2007/2008  
   

                      

                                                                                                      

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agnieszka Mazur
Tel. 032 2587691

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Południowego  Oddziału Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach, Owocowa 6a.

 Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

PRO OFFICE Sp. z o. o. , 40-208 Katowice, ul. Olimpijska 11

              

 

  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Bogdan Agnieszczak

Metadane

Data publikacji : 11.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry