BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/382,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
2022-01-17, 17:28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczecin, dnia 29 stycznia 2008 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 
   

 
   


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie, dokonano wyboru Wykonawcy:

 

SORT Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3, z ceną ofertową brutto w kwocie 2630,32 zł ( słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych trzydzieści dwa grosze)

 

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

 Poniżej w tabeli przedstawiam nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto
Cena brutto
Liczba punktów
1. BIURO PLUS- Kitta i spółka Sp. jawna   70-485 Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 25
2358,00
2876,76
1 pkt
2. PAP-COM s.c. Z. Dobrodziej i Ł. Dobrodziej 70-791 Szczecin
ul. Kozia 18
2278,00
2779,16
2 pkt
3. SORT Spółka z o.o.   70-965 Szczecin
Pl. Kilińskiego 3
2156,00
2630,32
3 pkt
wybrana

 

 

 DYREKTOR
 Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
 Urzędu Regulacji Energetyki
 z siedzibą w Szczecinie

 

 Witold Kępa
 /podpis nieczytelny/

Metadane

Data publikacji : 30.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony