Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO –  OKA -260-2(25)/2007  
   Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 022 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner
Tel. 022 661 61 68

e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Południowego Oddziału  Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach, , ul. Owocowa 6 a.

Kod zamówienia: usługi sprzątania biur; kod CPV – 74750000-1.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę na  podstawie art. 69-72 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.   Nr 164, poz. 1163,  z późń. zm.). Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa brutto, stanowiąca koszt wykonania 1 m2 usługi wymienionej w części I ust. 1 do 6 SIWZ  z uwzględnieniem dostawy środków czystości  jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

INWEMER System Sp. z o.o.  Oddział w Łodzi, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5.Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/


Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji: 19.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry