Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 21 maja 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu
BO – 260-5(20)/2007/WL  
 


Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 22 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner
Tel. 22 661 61 68
e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4.
Kod zamówienia: usługi sprzątania biur; kod CPV – 74750000-1.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.). Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa brutto, stanowiąca koszt wykonania 1 m2 usługi wymienionej w części I ust. 1, 2, 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

DORMA Sprzątanie wnętrz Dorota Mariańska, 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 9/39.

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/

Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji: 21.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry