Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w 2007 r. do siedziby URE w Warszawie

Warszawa, dnia 28 marca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu
BO – 260-2(22)/2007/WL  
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 22 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner
Tel. 22 661 61 68
e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w 2007 r. do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Kod zamówienia: usługi handlu detalicznego produktami spożywczymi; kod CPV – 52100000; usługi handlu detalicznego napojami, kod CPV – 52200000.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.). Wybrana przez Zamawiającego oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

LEMAR Import Eksport Anna Lempkowska, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Staszica 2.

Metadane

Data publikacji: 28.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry