Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywne dostawy artykułów biurowych w 2007 r. do siedziby URE w Warszawie

Warszawa, dnia 26 marca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu

BO – 260-1(22)/2007/WL

 
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki

00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64

Tel. 22 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner

Tel. 22 661 61 68

e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych w 2007 r. do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Kod zamówienia: artykuły biurowe; kod CPV – 30190000-1; papier kserograficzny, kod CPV – 21125692-2.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.). Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych wykazie asortymentowym do formularza ofertowego jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

FIRMA Partner Monika Zapendowska , 00-740 Warszawa, ul. Górska 9D/20.

Metadane

Data publikacji: 26.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry