Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2021 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Ceny, wskaźniki


(667 KB)
EE 148/2021
2 sierpnia 2021
Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2020 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

(547 KB)
EE 146/2021
30 lipca 2021
Wysokość zaktualizowanych na rok 2022 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
 

(708 KB)
EE 136/2021
15 lipca 2021
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2020 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.

(173 KB)
EE 135/2021
14 lipca 2021
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2021 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

(442 KB)
PG 50/2021
1 lipca 2021
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2021 z dnia 1 lipc 2021 r.

(443 KB)
Ciepło 209/2021
1 lipca 2021
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

(1,1 MB)
EE 120/2021
28 czerwca 2021
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2021 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

(186 KB)
PG 35/2021
14 maja 2021
Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

(439 KB)
EE 48/2021
14 kwietnia 2021
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2021 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

(792 KB)
PG 21/2021
1 kwietnia 2021
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

(792 KB)
Ciepło 90/2021
1 kwietnia 2021
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

(291 KB)
EE 45/2021
31 marca 2021
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2020 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

(411 KB)
Ciepło 88/2021
31 marca 2021

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2021 z dnia 30 marca 2021 r. 


(289 KB)
Ciepło 87/2021
31 marca 2021
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2020
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

(404 KB)
Ciepło 86/2021
31 marca 2021

Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2021 z dnia 30 marca 2021 r.


(666 KB)
EE 43/2021
30 marca 2021
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2020
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

(573 KB)
EE 42/2021
30 marca 2021
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2020 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

(463 KB)
PG 11/2021
15 lutego 2021
Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.   

(440 KB)
EE 3/2021
14 stycznia 2021

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za IV kwartał 2020 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.


(0,78 MB)
Ciepło 1/2021
4 stycznia 2021
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. (sektor ciepłowniczy, operatorzy systemów elektroenergetycznych)

(0,78 MB)
PG 1/2021
4 stycznia 2021
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. (sektor gazowy)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci


(932 KB)
EE 94/2021
8 czerwca 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.1.2021.MZS z dnia 1 czerwca 2021 r.

(1,32 MB)
EE 63/2021
23 kwietnia 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(836 KB)
EE 62/2021
23 kwietnia 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(889 KB)
EE 61/2021
23 kwietnia 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(1,2 MB)
EE 60/2021
23 kwietnia 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-Operator S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(1,6 MB)
EE 59/2021
23 kwietnia 2021
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(11,87 MB)
PG 2/2021
7 stycznia 2021
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.4.2020.IWa z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE


(3,1 MB)
EE 19/2021
19 lutego 2021
Zmiana decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2019 r., znak:DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ zatwierdzającej dokument zatytułowany: „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 z dnia 19 lutego 2021 r.

Kodeksy sieci 


(627 KB)
EE 29/2021
16 marca 2021
Zmiana decyzji zatwierdzającej „Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) (Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych)” 

Programy zgodności 


(477 KB)
EE 76/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego za rok 2020 ENERGA - OPERATOR S.A. 


(400 KB)
EE 75/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2020 


(458 KB)
EE 74/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2020 rok PGE Dystrybucja S.A.

(717 KB)
EE 73/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji „Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna” w 2020 roku 

(1,2 MB)
PG 32/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie Roczne z realizacji Programu zgodności w 2020 roku w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 

(636 KB)
EE 72/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2020 r. 

(542 KB)
PG 31/2021
10 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktotraktowania użytkowników Instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2020 r. GAS STORAGE POLAND 

Warunki dotyczące bilansowania


(1,6 MB)
EE 82/2021
17 maja 2021

Zmiana „Warunków dotyczących bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

 

(575 KB)
EE 147/2021
2 sierpnia 2021
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.2.4.2021.MFr  z dnia 8 lipca 2021 r.

(520 KB)
EE 145/2021
28 lipca 2021
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.1.9.2021.MFr z dnia 8 lipca 2021 r.
 

Metadane

Data publikacji: 04.01.2021
Data modyfikacji: 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry