Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Skargi i wnioski

A. Skargi na działanie przedsiębiorstw energetycznych należy kierować, zgodnie z właściwością, do Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki, których zasięg terytorialny został podany na stronie internetowej Urzędu pod adresem bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/oddzialy-terenowe.

 

B. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania pracowników Urzędu koordynuje w Urzędzie Regulacji Energetyki Departament Komunikacji Społecznej.

I. Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 1. listownie na adres:
  Urząd Regulacji Energetyki
  ul. Towarowa 25a,
  00-869 Warszawa
  , z dopiskiem: DSK
 2. pismem złożonym osobiście w Kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki  
  w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 - 16:15
 3. faksem pod numer: 22 378 11 54
 4. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dsk@ure.gov.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP
 5. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa.

II. Informacja w zakresie przyjmowania w Urzędzie Regulacji Energetyki interesariuszy  w sprawach skarg i wniosków dotyczących działania pracowników Urzędu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, lub wyznaczeni przez niego zastępcy, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek, w godzinach 9:00 - 17:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 22 487 58 03.

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE przyjmują w sprawach skarg i wniosków (w siedzibach oddziałów) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9:00 - 17:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wykaz Oddziałów Terenowych URE znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/oddzialy-terenowe.
 

III. Podstawa prawna

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Regulacji Energetyki odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).

WAŻNE INFORMACJE:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa).
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).
 • O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kpa).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 pkt 1 rozporządzenia).
 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 Kpa).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem wniosków i skarg przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, który jest administratorem danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3 oraz nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 6. Osoba składająca skargę lub wniosek ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie skarg lub wniosku.
 11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Metadane

Data publikacji : 11.05.2005
Data modyfikacji : 21.02.2024
Obowiązuje od : 11.05.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry