BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/praktyki-w-ure/2148,Praktyki-w-URE.html
15.07.2024, 03:45

Praktyki w URE

Praktyki studenckie, staże i wolontariat

Ogólne zasady organizacji praktyk, staży i wolontariatu

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w Urzędzie Regulacji Energetyki przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania oraz możliwości lokalowych poszczególnych komórek organizacyjnych URE.

Ich podstawowym celem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, w szczególności w obszarze energetyki, administracji oraz prawa, a także zapoznanie się ze specyfiką pracy w urzędzie obsługującym centralny organ administracji rządowej przy jednoczesnym wsparciu komórki organizacyjnej w realizacji jej bieżących obowiązków.

Praktyka, staż lub wolontariat odbywa się pod opieką wyznaczonego pracownika URE (opiekuna), który odpowiada za przebieg współpracy, doradza, deleguje zadania i ocenia ich realizację.

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są bezpłatne i są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów, zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe). Na praktyki w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, dla których odbycie praktyki jest obowiązkiem przewidzianym w programie studiów (na podstawie skierowania przez uczelnię).

Terminy praktyki dostosowywane są do możliwości obu stron, a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne).

Pomiędzy studentem, URE a uczelnią zawierane jest porozumienie, określające prawa i obowiązki stron oraz czas trwania współpracy. Jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane, zawiera się umowę tylko ze studentem.  

Po zakończeniu praktyki Biuro Dyrektora Generalnego wydaje studentowi zaświadczenie o jej odbyciu na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez jego opiekuna lub dyrektora komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka. Opinię na temat pracy może wydać praktykantowi jego opiekun.

Jak zgłosić się na praktykę do URE?

Wypełnij formularz zgłoszenia, dostępny obok, i wyślij go wraz ze skanem podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór obok) na adres: praktyki@ure.gov.pl

Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniej komórki organizacyjnej (wskazanej przez Ciebie w zgłoszeniu). W przypadku zgody na realizację praktyki skontaktujemy się z Tobą w celu dopełnienia pozostałych formalności:

  • dostarczenia skierowania na praktyki wystawionego przez uczelnię (w przypadku praktyki obowiązkowej)
  • dostarczenia porozumienia dotyczącego organizacji praktyki studenckiej, podpisanego przez uczelnię i praktykanta (w przypadku praktyki obowiązkowej)
  • podpisania porozumienia z URE (jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane)
  • dostarczenia zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta (jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane)
  • przedstawienie dowodu ubezpieczenia NNW obejmującego okres trwania praktyki.

Wolontariat

Oferta wolontariatu skierowana jest do osób, które chcą zdobyć doświadczenie w Urzędzie Regulacji Energetyki. Warunkiem niezbędnym jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie min. średniego wykształcenia.

Wolontariat organizowany jest na okres co najmniej 31 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem. Następnie, pomiędzy Urzędem a wolontariuszem, zawierane jest porozumienie.

Jak zgłosić się na wolontariat do URE?

Przygotuj CV ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej URE i wyślij wraz ze skanem podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór obok ) na adres: praktyki@ure.gov.pl

Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniej komórki organizacyjnej (wskazanej przez Ciebie w CV). W przypadku zgody na realizację praktyki skontaktujemy się z Tobą w celu zawarcia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Staż

Staże w Urzędzie Regulacji Energetyki realizowane są wyłącznie w ramach projektów finansowanych m.in. przez:

  • urzędy pracy, dla osób bezrobotnych posiadających status absolwenta
  • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne
  • uczelnie

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, URE i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy Urzędem a instytucją finansującą staż dla osoby nim zainteresowanej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących możliwości zdobycia doświadczenia w pracy w Urzędzie Regulacji Energetyki prosimy o przesłanie zapytania na adres: praktyki@ure.gov.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2015
Data modyfikacji : 31.08.2023
Obowiązuje od : 09.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rudzińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony