Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem petycji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a, który jest administratorem danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania petycji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem petycji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3 oraz nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 6. Osoba składająca petycję ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osobie składającej petycję przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
 11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 01.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry