Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych, zużytych składnikach rzeczowych

Urząd Regulacji Energetyki działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.), informuje, że posiada zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości rynkowej poniżej 2000 zł z przeznaczeniem do:

1)  Nieodpłatnego przekazania innemu organowi, jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego;

2)  Darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;

3)  Sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, darowizną proszone są o składanie wniosków spełniających wymagania określone § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia lub kupnem w terminie do 7 marca 2023 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl, lub przesłanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres /URE/SkrytkaESP.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, P. Kamila Giluk tel. 22 487 5808, e-mail: Kamila.Giluk@ure.gov.pl;  P. Józef Kiszczuk tel. 22 487 5969, e-mail: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl.


W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie zakupu, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik: patrz obok

 

Metadane

Data publikacji : 24.02.2023
Data modyfikacji : 13.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Grzegorz Kiszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry