Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych, zużytych składnikach rzeczowych

Urząd Regulacji Energetyki działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 poz. 998 ze zm.), informuje, że posiada zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości rynkowej poniżej 2000 zł. z przeznaczeniem do:

   1)  Nieodpłatnego przekazania innemu organowi, jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego;
   2)  Darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;
   3)  Sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wykaz składników stanowi załącznik nr  1  do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną proszone są o składanie wniosków spełniających wymagania określone § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 i 4
ww. rozporządzenia lub kupnem w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl, lub przesłanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres /URE/SkrytkaESP.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Południowo-Wschodnim Oddziale Terenowym URE z siedzibą w Krakowie ul. Juliusz Lea 114 oraz we Wschodnim Oddziale Terenowym z siedziba w Lublinie Al. Józefa Piłsudskiego 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181,  P. Kamila Giluk tel. 22 487 5808, e-mail: Kamila.Giluk@ure.gov.pl;  P. Józef Kiszczuk tel. 22 487 5969, e-mail: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl.

Północno-Zachodni  Oddział Terenowy z siedziba w Szczecinie ul. Żubrów 3,   
P. Beata Kamińska tel.  91 887 6211, e-mail: Beata.Kamińska@ure.gov.pl

Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedziba w Łodzi ul. Traugutta 25,  
P. Marta Nowakowska tel. 42 236 3402, e-mail: Marta.Nowakowska@ure.gov.pl


W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem,
w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie zakupu, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Zał. nr 1 Wykaz zbędnych/zużytych składników  majątku ruchomego  URE

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2022
Data modyfikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry