Nawigacja

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów (DPR) realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej Urzędu. Zadania te obejmują:

 • zastępstwo procesowe Prezesa URE i Dyrektora Generalnego URE w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym przygotowywanie pism procesowych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Prezesa URE, w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezesa URE,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Urzędu,
 • opiniowanie propozycji rozstrzygnięć i rozwiązań przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu w sprawach zawierających skomplikowane zagadnienia prawne.

DPR odpowiedzialne jest także za prowadzenie postępowań i przygotowanie rozstrzygnięć w sprawach spornych w zakresie sporów, o których mowa w art. 8 ustawy ‒ Prawo energetyczne, dotyczących:

 • przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem sporów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji,
 • odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem mikroinstalacji,
 • umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego z wyłączeniem zamkniętych systemów dystrybucyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 2016/1388.
  Adres: 02-222 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 181
  Dyrektor: Zdzisław Muras
  Zastępca Dyrektora: Piotr Orzech
  tel.: 22 487 56 50
  fax: 22 378 10 73
  e-mail: dpr@ure.gov.pl

  Dane kontaktowe:

  sprawy sporne dotyczące:

 • przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej (z wyłączeniem sporów dot.  przyłączenia mikroinstalacji)
 • odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji OZE (z wyłączeniem mikroinstalacji)
 • umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego - tel.: 22 487 57 86, 22 487 56 54

Metadane

Data publikacji: 19.02.2013
Data modyfikacji: 28.06.2021
Obowiązuje od: 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chmielewska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry