BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/departamenty-i-biura/802,Departament-Rynku-Paliw-Gazowych.html
2021-12-07, 04:55

Departament Rynku Paliw Gazowych

Departament Rynku Paliw Gazowych jest odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na: przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie, obrót paliwami gazowymi, obrót gazem ziemnym z zagranicą, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz przesyłanie dwutlenku węgla,
 • wyznaczanie operatorów systemów gazowych oraz sieci transportowej dwutlenku węgla,
 • przyznawanie certyfikatów niezależności oraz monitorowanie spełniania przez operatora systemu przesyłowego kryteriów niezależności,
 • zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych oraz kontrolowanie poprawności stosowania tych taryf,
 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących stosowania zatwierdzonych taryf,
 • udzielanie zgód na budowę gazociągów bezpośrednich,
 • uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, opracowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych oraz monitoring ich realizacji,
 • uzgadnianie programów budowy stacji gazu ziemnego,
 • decyzje dotyczące transgranicznej alokacji kosztów wynikających z inwestycji w gazową infrastrukturę przesyłową generującą skutki transgraniczne,
 • ustalanie lub weryfikację wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego,
 • wyrażanie zgód na zawarcie umów biletowych dotyczących zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
 • opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych,
 • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego,
 • publikację: średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, metody określania średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wolnej od ryzyka.
  Adres: 02-222 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 181
  Dyrektor:  Jacek Loret 
  Zastępca Dyrektora: Wiesław Rokosz
  tel.: 22 487 57 40
  fax: 22 378 12 94
  e-mail: drg@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) w zakresie paliw gazowych - tel.: 22 487 57 49, 22 487 57 51
 • wyznaczanie operatorów systemów gazowych - tel.: 22 487 57 49, 22 487 57 51
 • taryfy dla paliw gazowych - tel.: 22 487 57 35, 22 487 57 46
 • zapasy obowiązkowe gazu ziemnego - tel.: 22 487 57 64, 22 487 57 66
 • plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego - tel.: 22 487 57 61, 22 487 57 64
 • obowiązek informacyjny w sprawie kwartalnej realizacji umów dot. zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy Prawo energetyczne) - tel.: 22 487 54 87, 22 487 57 45
 • uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie sieci gazowych - tel.: 22 487 57 65, 22 487 57 61

Metadane

Data publikacji: 19.02.2013
Data modyfikacji: 28.06.2021
Obowiązuje od: 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony