BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/departamenty-i-biura/801,Departament-Komunikacji-Spolecznej.html
2022-08-17, 01:22

Departament Komunikacji Społecznej

Departament Komunikacji Społecznej realizuje zadania z zakresu polityki informacyjno-edukacyjnej i komunikacji społecznej.

Do zadań Departamentu należy w szczególności utrzymywanie kontaktów z mediami, organizacja konferencji prasowych i eksperckich.

Departament inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne, realizuje projekty edukacyjne, promocyjne i wydawnicze, w tym cyklicznie wydaje Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki i Biuletyny branżowe.

Odpowiedzialny jest także za przygotowywanie przeglądów prasy, informacji, sprostowań i polemik kierowanych do mediów oraz środowisk zainteresowanych.

Departament redaguje i zarządza serwisami internetowymi Urzędu, w tym Biuletynem Informacji Publicznej. 

Departament współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami reprezentującymi interesy odbiorców i przedsiębiorców, prowadząc działania zmierzające do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych i ciekłych w Polsce, a także roli regulatora.

Departament Komunikacji Społecznej koordynuje udział Prezesa URE w wydarzeniach konferencyjnych, wystawowych czy szkoleniowych, w tym odpowiada za przyznawanie patronatów honorowych.

Ponadto do zadań Departamentu należy przygotowywanie zbiorczych informacji o realizacji poszczególnych zadań Prezesa oraz koordynowanie przygotowania opracowań porównawczych dotyczących energetyki w ramach krajowego i europejskiego rynku paliw gazowych i energii elektrycznej, także poprzez publikację corocznych sprawozdań i raportów.

Departament, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, koordynuje proces przygotowania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie i/lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Odpowiada również za koordynację przygotowywania odpowiedzi na interpelacje, petycje oraz zapytania posłów i senatorów, dezyderaty komisji sejmowych i senackich, a także rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Urzędu.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Barbara Mroczek
tel.: 22 487 55 90
fax: 22 378 11 54
e-mail: dsk@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

  • serwisy internetowe – redakcja - tel.: 22 487 55 97
  • udostępnianie informacji publicznej – obsługa wniosków - tel.: 22 487 56 03
  • petycje, wnioski, skargi na działania pracowników URE - tel.: 22 487 55 96
  • publikacje, sprawozdania i raporty - tel.: 22 487 55 98
  • publikacja decyzji w sprawie taryf w biuletynach branżowych - tel. 22 487 55 96
  • patronaty honorowe Prezesa URE – obsługa wniosków - tel.: 22 487 55 96
  • sprawy związane z udziałem URE w wydarzeniach branżowych - tel.: 22 487 55 96

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 09.11.2021
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chmielewska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony