Nawigacja

Informacja o kontroli NIK – Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych

Kontrola P/19/083 – Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Lublinie (NIK) w dniach od 29 stycznia do 27 marca 2020 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

  1. realizację zadań w zakresie taryfikacji dystrybucji energii elektrycznej;
  2. podejmowanie działań w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej.

W wyniku kontroli NIK stwierdziła, że Prezes URE w latach 2017-2019, realizując swoje zadania w zakresie zatwierdzania i kontrolowania taryf operatorów systemów dystrybucyjnych, określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w ograniczonym zakresie chronił interesy odbiorców energii.

W ocenie obszaru 1. Realizacja zadań w zakresie taryfikacji dystrybucji energii elektrycznej, NIK stwierdziła, że w ramach prowadzonych postępowań prawidłowo analizowano i weryfikowano dokumenty przedstawiane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). W trakcie tych postępowań Prezes URE nie żądał jednak od OSD przedstawienia informacji na temat kosztów przyjmowanych jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty za ponadumowny pobór energii biernej, w tym kalkulacji wskaźnika krotności „k”, który stanowi element stawki tej opłaty. Nie prowadzono także kontroli OSD w zakresie stosowania taryf energii elektrycznej wobec odbiorców energii.

W ocenie obszaru 2. Podejmowanie działań w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, NIK stwierdziła, że w okresie objętym kontrolą Prezes URE nie podejmował działań w zakresie optymalizacji kosztów własnych ponoszonych na energię elektryczną, tj. w umowach najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności statutowej URE przewidujących rozliczenie ww. kosztów na podstawie wskazań podliczników, nie zapewniono możliwości weryfikacji faktur za energię elektryczną. W przypadku przedłożenia przez wynajmujących kopii faktur nie przeprowadzano ich analizy w zakresie ponoszonych kosztów na usługi dystrybucji energii elektrycznej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK przedstawiła następujące wnioski:

  1. Analizowanie i weryfikowanie kosztów, przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty za ponadumowny pobór energii biernej poprzez żądanie od nich informacji na temat tych kosztów, w tym kalkulacji wskaźnika krotności „k”;
  2. Prowadzenie kontroli stosowania taryf, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa energetycznego;
  3. Wprowadzenie w umowach najmu zapisów umożliwiających weryfikację faktur za energię elektryczną oraz dokonywanie analiz kosztów ponoszonych na usługi jej dystrybucji.

Prezes URE złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. Kolegium NIK, uchwałą Nr 59/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w całości oddaliło zastrzeżenia Prezesa URE.

Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji: 29.09.2020
Data modyfikacji: 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry