Nawigacja

Informacja o kontroli NIK – Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Informacja o kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 50-Urząd Regulacji Energetyki

Kontrola P/20/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 50-Urząd Regulacji Energetyki została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 7 stycznia do 3 kwietnia 2020 r.

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na 2019 r. w części 50-URE pod względem legalności, celowości, rze­telności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta tej części bu­dżetowej. Ocenie podlegały w szczególności:

 1. realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
 2. sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 2019 r. w zakresie operacji finansowych, system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania spra­wozdań, nadzór i kontrola sprawowane przez Prezesa URE w trybie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto, przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku poprzedniego. Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia doko­nane w wyniku następujących działań kontrolnych:

 1. analiza wykonania planu dochodów;
 2. analiza stanu należności pozostałych do zapłaty;
 3. analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków;
 4. kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 50-URE w trakcie roku budżetowego;
 5. kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych;
 6. kontrola przestrzegania ustalonych dla części 50-URE limitów wydatków, w tym – limitów środków na wynagrodzenia;
 7. kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych;
 8. szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia;
 9. analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zada­niowym;
 11. dokonanie analizy stanu zobowiązań;
 12. szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych;
 13. analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań;
 14. analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej doty­czących sporządzania sprawozdań.

NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 50-URE. W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. W związku z tym, NIK nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych.

Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji: 29.09.2020
Data modyfikacji: 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry