Nawigacja

Informacja o kontroli NIK – efektywność energetyczna gospodarki

Kontrola P/18/021 – Efektywność energetyczna gospodarki została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Celem kontroli była realizacja zadań związanych z wydawaniem i umarzaniem świadectw efektywności energetycznej oraz zadań dotyczących audytów energetycznych w latach 2014-2018. Ustalenie stanu faktycznego oraz ocena kontrolowanej działalności realizowana była w trzech obszarach:

  1. Działania na rzecz wydawania i umarzania świadectw elektryczności energetycznej;
  2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa;
  3. Działania podejmowane przez Prezesa URE w celu prawidłowej realizacji w URE działań dotyczących efektywności energetycznej.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego, w którym NIK sformułowała zastrzeżenia i wnioski  pokontrolne.

NIK stwierdziła, że obowiązki nałożone na Prezesa URE w ustawie o efektywności energetycznej wykonywano w sposób niepełny i z opóźnieniami, ale nieprawidłowości wynikały z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Prezesa URE (niedostateczna obsada kadrowa i brak środków na zwiększenie zatrudnienia).

W obszarze Działania na rzecz wydawania i umarzania świadectw efektywności energetycznej NIK oceniła, że rzetelnie rozpatrywano wnioski i odwołania od decyzji odmawiających wydania świadectw efektywności energetycznej, weryfikowano audyty efektywności energetycznej i badano wykorzystanie pomocy publicznej przez wnioskodawców.
W postępowaniach mających na celu wydanie świadectw efektywności energetycznej występowały jednak przypadki nieprzestrzegania przepisów ustawy o efektywności energetycznej i Kodeksu postępowania administracyjnego. Przyczyną tego był m.in. brak pracowników, znaczna liczba wpływających wniosków, skomplikowany charakter spraw oraz konieczność wyeliminowania wątpliwości co do zgodności danych i informacji przedstawionych we wnioskach.

W obszarze Audyt energetyczny przedsiębiorstwa NIK oceniła, że Prezes URE rzetelnie wykonywał działania związane z weryfikacją otrzymanych audytów energetycznych przedsiębiorstw. W URE nie dysponowano wykazem wszystkich przedsiębiorstw zobowiązanych do wykonania audytu. Tym samym monitorowanie realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku w zakresie przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa było ograniczone.

W obszarze Działania podejmowane przez Prezesa URE w celu prawidłowej realizacji w Urzędzie działań dotyczących efektywności energetycznej NIK wskazała, że Prezes URE podejmował działania mające na celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dotyczących efektywności energetycznej. Nie były one jednak skuteczne. W trakcie prac nad projektem ustawy o efektywności energetycznej i po wejściu jej w życie Prezes URE aktywnie zabiegał o środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej realizacji działań.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669).

 

Metadane

Data publikacji: 16.09.2019
Data modyfikacji: 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry