BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/najwyzsza-izba-kontrol/3804,Informacja-o-kontroli-wykonania-budzetu-panstwa-w-2018-r-przez-Urzad-Regulacji-E.html
2021-09-24, 04:25

Informacja o kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. przez Urząd Regulacji Energetyki - dysponenta części 50 budżetu

Kontrola P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 3 stycznia do 4 kwietnia 2019 r.

Celem kontroli była ocena wykonania budżetu państwa na rok 2018 r., w części 50 – URE pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta tej części budżetowej. Ocenie podlegały w szczególności:

 1. realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
 2. sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kw. 2018 r.
  w zakresie operacji finansowych;
 3. system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań;
 4. nadzór i kontrola sprawowane przez Prezesa URE w trybie art. 175 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto, przeprowadzono analizę porównawczą danych w rocznym sprawozdaniu Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. Podstawą oceny były ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:

 1. dokonanie analizy wykonania planu dochodów;
 2. szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych należności oraz windykacji zaległości;
 3. dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty;
 4. dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych
  w wyniku wydatkowania środków;
 5. kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 50-URE w trakcie roku budżetowego;
 6. kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych;
 7. kontrola przestrzegania ustalonych dla części 50 - URE limitów wydatków, w tym - limitów środków na wynagrodzenia;
 8. kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych;
 9. szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia;
 10. analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym;
 12. dokonanie analizy stanu zobowiązań;
 13. szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań;
 14. analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących sporządzania sprawozdań.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego. NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 50 – URE.

W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. W związku z tym, NIK nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669).

Metadane

Data publikacji: 23.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony