BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/najwyzsza-izba-kontrol/3679,Informacja-o-kontroli-wykonania-budzetu-panstwa-w-2017-r-przez-Urzad-Regulacji-E.html
2021-12-07, 03:58

Informacja o kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. przez Urząd Regulacji Energetyki - dysponenta części 50 budżetu

Kontrola P/18/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 8 stycznia do 4 kwietnia 2018 r.

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na 2017 r., części 50 - URE pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej w związku z wykonaniem budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności:

  1. wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
  2. prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kw. 2017 r. w zakresie operacji finansowych;
  3. system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań;
  4. nadzór i kontrola sprawowane przez Prezesa URE w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego. NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 50 - URE.

W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. W związku z tym, NIK nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Metadane

Data publikacji: 13.04.2018
Obowiązuje od: 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony