Nawigacja

Informacja o kontroli Najwyższej Izby Kontroli - ochrona praw konsumenta energii elektrycznej

Kontrola P/17/022 - Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 9 października 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Okres objęty kontrolą obejmował lata 2014 - 2017 (do czasu zakończenia kontroli) z uwzględnieniem zdarzeń zaistniałych przed 2014 r., o ile mają wpływ na ocenę kontrolowanej działalności.

Zakres kontroli obejmował następujące zakresy:

 1. Regulacja i uwolnienie rynku energii elektrycznej, w tym:
  1. Proces uwalniania rynku detalicznego w części konsumenckiej;
  2. Działanie na rzecz rozwoju rynku energii;
  3. Działania na rzecz eliminowania z rynku energii zjawisk negatywnych.
 2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej, w tym:
  1. Działania na rzecz inteligentnych sieci elektroenergetycznych;
  2. Regulacja jakościowa operatorów systemów dystrybucyjnych do 2020 r.
 3. Obsługa klienta na rynku energii elektrycznej i wsparcie konsumentów przez organ regulacyjny, w tym:
  1. Działania w zakresie informacji realizowane przez URE;
  2. Wykonanie wniosków pokontrolnych NIK.
 4. Rozwiązywanie sporów na rynku energii elektrycznej, w tym:
  1. Działalność Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE;
  2. Rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa URE.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację przez Prezesa URE w latach 2014-2017 jego ustawowych obowiązków oraz działań związanych z ochroną praw konsumenta energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524) Prezes URE przedłożył NIK stosowne informacje.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Metadane

Data publikacji: 23.03.2018
Obowiązuje od: 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry