Nawigacja

Informacja o kontroli Najwyższej Izby Kontroli - rozwój sektora odnawialnych źródeł energii

Kontrola P/17/020 - Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 9 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Okres objęty kontrolą obejmował lata 2015 - I półrocze 2017 r., z uwzględnieniem zdarzeń istotnych dla kontrolowanej działalności, wykraczających poza ten okres.

Zakres kontroli obejmował następujące zakresy:

 1. Gromadzenie i udostępnianie informacji, o których mowa wart.23 ust.2 pkt 19 ustawy - Prawo energetyczne, odnoszących się do istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii
  W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
 2. Monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii
  W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
 3. Realizacja przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zadań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE
  W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
 4. Przeprowadzanie aukcji na zakup energii elektrycznej z instalacji OZE
  W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
 5. Realizacja wybranych zadań związanych ze świadectwami pochodzenia energii
  W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Metadane

Data publikacji: 23.03.2018
Obowiązuje od: 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry