Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Najwyższą Izbę Kontroli

Kontrola „Zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi” została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w okresie od 2 sierpnia do 21 października 2016 r.

Celem kontroli była ocena przeciwdziałania zjawisku tzw. szarej strefy na rynku paliw ciekłych przez Prezesa URE. Zakres kontroli obejmował trzy zakresy tematyczne:

 1. Analizowanie wpływu szarej strefy na funkcjonowanie rynku paliw i podejmowanie działań w tym zakresie, w tym:
  1. ramy prawne oddziaływania Prezesa URE jako regulatora rynku paliw i jego główne źródła informacji o tym rynku,
  2. ramy organizacyjno-finansowe wpływające na działalność Prezesa URE na rynku paliw,
  3. działania podejmowane przez Prezesa URE na rynku paliw w powyższych uwarunkowaniach prawno-finansowych;
 2. Koncesjonowanie i monitorowanie rynku paliw ciekłych, w tym:
  1. organizacja realizacji zadań organu koncesyjnego,
  2. koncesjonowanie paliw ciekłych,
  3. narzędzia informatyczne wykorzystywane przez URE,
  4. monitorowanie rynku paliw ciekłych;
 3. Wpływ systemu kontroli na ograniczenie nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi, w tym:
  1. uwarunkowania kontroli prowadzonych przez Prezesa URE przedsiębiorstw sektora paliw ciekłych,
  2. kontrola podmiotów realizujących NCW i NCR oraz monitorowanie realizacji NCW,
  3. kary pieniężne wymierzane przedsiębiorstwom sektora paliw ciekłych,
  4. kontrola i monitorowanie opłat koncesyjnych wnoszonych przez przedsiębiorstwa sektora paliw ciekłych.

Kontrola zakończona była przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie pkt 1 i oceniła pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w tym zakresie.

W zakresie pkt 2 NIK oceniła, że Prezes URE realizował obowiązki ustawowe z zakresu koncesjonowania paliw ciekłych, jednakże sposób wykonywania zadań, jakkolwiek zgodny z przepisami (z zastrzeżeniem stwierdzonych nieprawidłowości), nie zapewniał istotnego wkładu organu koncesyjnego w przeciwdziałanie zjawisku tzw. szarej strefy na rynku paliw ciekłych.

NIK oceniła, że w zakresie pkt 3 podejmowane przez Prezesa URE działania kontrolne oraz monitorowanie realizacji NCW nie miały związku z ograniczeniem zjawiska tzw. szarej strefy. Nakierowane były one przede wszystkim na wymierzanie kar za nieprawidłowości w prowadzeniu działalności objętej koncesją ujawnione głównie w wyniku analizy dokumentów przesłanych przez przedsiębiorców. Jednocześnie Prezes URE nie wykorzystywał też dostępnych w URE danych (np. o opłatach koncesyjnych lub podmiotach zobowiązanych do realizacji NCW) do działań mających na celu ograniczanie zjawiska tzw. szarej strefy.

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli przeprowadzanych w URE są dostępne na stronie www.bip.ure.gov.pl. Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.1)

____
1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.

Metadane

Data publikacji: 16.05.2017
Obowiązuje od: 16.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry