Nawigacja

Informacja o kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. przez Urząd Regulacji Energetyki - dysponenta części 50 budżetu

Kontrola P/17/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 17 stycznia do 4 kwietnia 2017 r.

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na 2016 r., części 50 - URE. W ramach ww. części finansowano, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, a także zadanie realizowane w ramach budżetu zadaniowego Bezpieczeństwo gospodarcze państwa (6.2.).

Zakres kontroli obejmował:

  1. wykonanie dochodów budżetowych , w tym dochodzenie należności;
  2. wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
  3. prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2016 r. oraz sprawozdań za IV kw. 2016 r. w zakresie operacji finansowych;
  4. nadzór i kontrolę sprawowane przez dysponenta części 50 budżetu państwa w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego. NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 50 - URE. W wyniku kontroli stwierdzono:

  1. dochody budżetu państwa były pobierane zgodnie z zasadami legalności i terminowości oraz zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Należności zostały prawidłowo i terminowo ustalone. Urząd sukcesywnie i prawidłowo podejmował działania mające na celu ich dochodzenie;
  2. wydatki budżetu państwa zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych;
  3. w rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w budżecie w układzie zadaniowym;
  4. pozytywnie zaopiniowano sprawozdania za 2016 r. sporządzone przez dysponenta części 50. Sprawozdania roczne zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.
  5. przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
  6. sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 50 - URE w 2016 r. NIK nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Metadane

Data publikacji: 27.04.2017
Obowiązuje od: 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry