Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Najwyższą Izbę Kontroli

Kontrola „Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego” została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 29 kwietnia do 8 lipca 2016 r.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

NIK oceniła pozytywnie działania Prezesa URE związane z zarządzaniem zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego.

Ocena kontrolowanej działalności:

  1. Prezes URE dysponował wiedzą umożliwiającą prawidłowe udzielanie koncesji i monitorowanie krajowego rynku paliw ciekłych i gazu. Był również informowany przez ministra właściwego do spraw energii o zwolnieniach przedsiębiorstw z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Posiadał ponadto informacje o działaniach przedsiębiorstw energetycznych podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa, w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, przekazywane przez przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowymi (dalej: ustawy o zapasach).
  2. Do Prezesa URE wpływały informacje wskazujące na przypadki prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi.
  3. Prezes URE nakładał kary pieniężne na przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bez koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz z tytułu niedopełnienia obowiązków przedstawienia określonych informacji na podstawie art, 63 ust. 1 pkt 6 ustawy o zapasach.
  4. Prezes URE dokonywał weryfikacji danych o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, zgodnie z art, 25 ust. 3 ustawy o zapasach.
  5. Prezes URE korzystał z dyspozycji art. 28 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, żądając od przedsiębiorstw energetycznych przedstawiania mu informacji dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej.
  6. Prezes URE korzystał z uprawnień do prowadzenia kontroli przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom - w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa wart. 24 ustawy o zapasach, tj. tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 

Metadane

Data publikacji: 23.08.2016
Data modyfikacji: 29.08.2016
Obowiązuje od: 23.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry