Nawigacja

Informacja o kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. przez Urząd Regulacji Energetyki - dysponenta części 50 budżetu

Kontrola „Wykonania budżetu państwa w 2015 roku w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki” została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 1 lutego do 4 kwietnia 2016 r. 

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na 2015 r. w części 50- Urząd Regulacji Energetyki.

Zakres kontroli obejmował:

  1. Wykonanie dochodów budżetu państwa, przy czym zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r., kontrola dochodów budżetowych w części 50-URE została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wynikami roku ubiegłego;
  2. Analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych;
  3. Wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym efekty uzyskane w wyniku realizacji wydatków;
  4. Prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2015 r. oraz sprawozdań za IV kwartał 2015 r. w zakresie operacji finansowych;
  5. Realizację wniosku pokontrolnego sformułowanego po poprzedniej kontroli budżetowej;
  6. Nadzór i kontrolę sprawowane przez Prezesa URE w trybie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 22.06.2016
Data modyfikacji: 29.08.2016
Obowiązuje od: 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry