Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez NIK, której przedmiotem była działalność zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych strat energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych i wpływ tych strat na wysokość ustalonych taryf

w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2004 r.

Kontrolę przeprowadził Pan Ryszard Puchała - specjalista kontroli państwowej NIK, z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, w okresie od dnia 13 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Protokół Kontroli został przekazany Prezesowi URE w dniu 27 stycznia 2005 r.

Działając na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937, ze zmianami) , Prezes URE przedstawił zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w Protokóle Kontroli (pismem z dnia 9 lutego 2005 r.)

Pismem NIK z dnia 8 marca 2005 r. Prezes URE został poinformowany o uwzględnieniu w części złożonych zastrzeżeń.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o NIK Prezes URE ponownie przedstawił zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w Protokóle Kontroli z wprowadzonymi zmianami, dokonanymi przez kontrolera NIK (pismem z dnia 16 marca 2005 r.)

Uchwałą Komisji Odwoławczej NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 24 marca 2005r., zatwierdzoną Postanowieniem Prezesa NIK z dnia 11 kwietnia 2005 r., złożone zastrzeżenia uwzględniono w części.

Działając na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, Prezes URE odmówił podpisania Protokołu Kontroli (pismem z dnia 27 kwietnia 2005r.)

W dniu 5 lipca 2005 r. Prezes URE otrzymał Wystąpienie Pokontrolne.

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, Prezes URE przedstawił informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach a także o przyczynach nie podjęcia tych działań (pismem z dnia 4 sierpnia 2005 r.)

Działając na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy o NIK, Prezes URE zgłosił uwagi do przekazanej „Informacji o wynikach kontroli działalności zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych strat energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych i wpływu tych strat na wysokość ustalanych taryf". Z Informacją można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NIK - „wyniki kontroli", www.bip.nik.qov.pl

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 30.06.2004
Data modyfikacji: 06.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Opracowała: Iwona Figaszewska Radca Prezesa URE
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry