Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczącej celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Projekt Nr WKP 1/1.5.0/2/2005/1/17/240/U/WP/6/2006 „System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii”.

Kontrolę przeprowadzili Państwo: Ryszard Burka i Hanna Zalewska, w okresie od dnia 12 sierpnia 2008 r. do dnia 20 października 2008 r.

W dniu 21 października 2008 r. Prezes URE otrzymał Protokół Kontroli.
Działając na podstawie art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Prezes URE przedstawił zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Protokole Kontroli (pismo z dnia 4 listopada 2008 r.).

Pismem dnia 14 listopada 2008 r. Prezes URE otrzymał Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Zastrzeżeń.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Prezes URE otrzymał Wynik Kontroli.

Działając na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, pismem z dnia 11 lutego 2009 r., Prezes URE przedstawił informację o sposobie usunięcia uchybień.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Opracowała:
Iwona Figaszewska
Radca Prezesa URE

Metadane

Data publikacji: 12.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry