Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, której zakresem objęto zbadanie prawidłowości wydania i realizacji decyzji Prezesa URE w przedmiocie przyznania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych na obrót paliwami dla spółki J&S Energy S.A.

Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego od dnia 18 lutego 2008 r. do dnia 29 sierpnia 2008 r.

W dniu 3 lipca 2008 r. Prezes URE otrzymał Protokół Kontroli.

Działając na podstawie art. 45 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Prezes URE zgłosił zastrzeżenia do Protokołu Kontroli, pismem z dnia 10 lipca 2008 r.

W dniu 5 sierpnia 2008 r. Prezes URE otrzymał „Stanowisko wobec zastrzeżeń do protokołu kontroli z dnia 3 lipca 2008 r.”

Działając na podstawie art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Prezes URE odmówił podpisania Protokołu Kontroli, pismem z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Prezes URE otrzymał Wystąpienie Pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie J&S Energy S.A. W związku z powyższym Prezes URE zwrócił się, pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r., do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

Dotychczas Prezes URE nie otrzymał odpowiedzi na swoje wystąpienie.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Opracowała:
Iwona Figaszewska
Radca Prezesa URE

Metadane

Data publikacji: 12.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry