BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/inne-organy-kontrolne/3796,Informacja-o-kontroli-przeprowadzonej-w-Urzedzie-Regulacji-Energetyki-przez-Arch.html
2021-12-07, 04:06

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Archiwum Akt Nowych (ANN)

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  w  URE została przeprowadzona przez AAN w dniu 7 grudnia 2018 r.

W trakcie kontroli oceniano:

  1. obieg dokumentacji i stosowanego systemu kancelaryjnego;
  2. przestrzeganie regulacji ujętych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych;
  3. uporządkowanie zasobu oraz działalność archiwum zakładowego.

W odniesieniu do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej kontroli AAN dotyczącej:

  1. aktualizacji przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, opracowanie i przesłanie ich projektu do AAN, stwierdzono, że zalecenie jest realizowane;
  2. regularnego przekazywania akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego z komórek organizacyjnych stwierdzono, że zalecenie wymaga podtrzymania;
  3. prawidłowej rejestracji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stwierdzono, że rejestracja spraw nie budzi zastrzeżeń.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE protokołu kontroli.

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli przeprowadzanych w URE są dostępne na stronie www.bip.ure.gov.pl. Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej[1].

 

[1] t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669.

 

 

Metadane

Data publikacji: 14.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony